تولید هماهنگ سوم در انتشار لیزر از سوسپانسیون نانوذرات فلزي

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2020

بررسی ثابت دی الکتریک موثر و ضریب شکست مختلط موثر در نانو سوسپانسیون ها

کنفرانس
سامان پشت دار، ناصر سپهری جوان، آصف خیراندیش
اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو. تهران 1399
سال انتشار : 2020

مدل درود- لورنتس تعمیم یافته جدید براساس نقش محدودشدگی کلاسیکی برای نانوذرات طلا

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال. زنجان
سال انتشار : 2019

بررسی تابش هماهنگ دوم در انتشار عمود لیزر از میان یک زنجیره خطی از نانوذرات فلزي اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2018

افزایش علاقمندی دانشجویان به یادگیری با استفاده از شبیه سازی و تاثیر آن در نحوه عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه فیزیک مکانیک

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر مهدی سیمیاری
پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی، بابل
سال انتشار : 2018

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی در اندرکنش با لیزر: حالت انتشار عمود

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران. شهرکرد
سال انتشار : 2017

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو اندرکنشی واقع در تابش با لیزر

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد واحد تبریز
سال انتشار : 2016

بررسی تابش هماهنگ دوم در اندرکنش لیزر با زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه شیراز
سال انتشار : 2016

Second harmonic generation in the interaction of laser with a linear array of metallic nanoparticles

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
Materials,Methods and Technologies, International Conference Elenite, Bulgaria
سال انتشار : 2016