تدریس

سوابق تدریسی بنده در چند سال اخیر به صورت زیر می باشد

در حال

 • 13981395

  فیزیک پایه ۱

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • 13981395

  فیزیک پایه ۲

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • 13981395

  فیزیک پایه ۳

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • 13981395

  فیزیک عمومی

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • 13981395

  الکترونیک

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • 13981395

  آزمایشگاه فیزیک ۱

  دانشگاه محقق اردبیلی

 • حال1395

  فیزیک دبیرستان

  موسسات و خصوصی

دانش آموزان سال ۹۹

یسبیس

سیبیسب

سیبیس سیب

2222

2232

سیبیس سیب

333

2232

سیبیس سیب