مروری بر مدل های انتقال بار در DNA

پایان نامه
پدید آور:آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر صدیف احدپور
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2013

Second harmonic generation in the interaction of laser with a linear array of metallic nanoparticles

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
Materials,Methods and Technologies, International Conference Elenite, Bulgaria
سال انتشار : 2016

بررسی تابش هماهنگ دوم در اندرکنش لیزر با زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه شیراز
سال انتشار : 2016

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو اندرکنشی واقع در تابش با لیزر

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد واحد تبریز
سال انتشار : 2016

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی در اندرکنش با لیزر: حالت انتشار عمود

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران. شهرکرد
سال انتشار : 2017

Polarization effect on the nonlinear dynamics of linear chain of interactional metallic nanoparticles exposed on a laser beam: an analytical approach

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
United Kingdom, Physica Scripta
سال انتشار : 2018

افزایش علاقمندی دانشجویان به یادگیری با استفاده از شبیه سازی و تاثیر آن در نحوه عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه فیزیک مکانیک

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر مهدی سیمیاری
پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی، بابل
سال انتشار : 2018

بررسی تابش هماهنگ دوم در انتشار عمود لیزر از میان یک زنجیره خطی از نانوذرات فلزي اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2018

تولید هماهنگ سوم در انتشار لیزر از سوسپانسیون نانوذرات فلزي

آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2018

تحریک پلاسمون پلاریتون‌های سطحی گرافن با استفاده از باریکه الکترونی

پایان نامه
پدیدآور: لیلا فرمانی قره تپه، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

تولید تابش تراهرتز بوسیله تحریک پلاسمون پلاریتون های سطحی گرافن در سیستم های اسمیت-پارسل

پایان نامه
پدیدآور: پریناز پناهی جانیار، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، استاد مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

مدل درود- لورنتس تعمیم یافته جدید براساس نقش محدودشدگی کلاسیکی برای نانوذرات طلا

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال. زنجان
سال انتشار : 2019

Analytical approach to the surface plasmon resonance characteristic of metal nanoparticle dimer in dipole-dipole approximation

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
Plasmonics, United States
سال انتشار : 2020

Modified drude model for small gold nanoparticles surface plasmon resonance based on the role of classical confinement

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
Scientific Reports, United Kingdom
سال انتشار : 2020

آثار غیرخطی در انتشار لیزر در محیط های شامل نانوذرات فلزی

پایان نامه
پدیدآور: آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان و دکتر حسین محمدزاده استاد مشاور: دکتر مرتضی نظاق نجفی
مقطع: دکتری دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2020

تولید هماهنگ سوم در انتشار لیزر از سوسپانسیون نانوذرات فلزي

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2020