پژوهش

موضوعات پژوهشی اخیر

مطالعه اندرکنش نانوذرات فلزی با امواج الکترومغناطیسی در رشته­ های مختلف علوم و فناوری مانند اپتوالکترونیک، علم مواد، بیوفیزیک، اپتیک غیرخطی و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته ­است. نانوذرات فلزی به طور قابل ملاحظه­ ای می­ توانند غیرخطیت پدیده­ های اپتیکی مانند پراکندگی رامان، فلورسانس و جذب چندفوتونی را بهبود بخشند، زیرا آن­ها باعث ایجاد پلاسمون سطحی موضعی می ­شوند که نوسانات الکترونی جمعی روی سطح ذرات هستند. با تحریک تشدیدی پلاسمون­ های سطحی، میدان الکترومغناطیسی فرودی به طور قابل ملاحظه­ ای در اطراف نانوذرات فلزی افزایش می­ یابد. این فرآیند می­ تواند در توان­ های آستانه نسبتا پایین، اثرات اپتیکی غیرخطی مانند تولید هماهنگ ­ها و اثر کر را ایجاد ­کند، که این اثر به نوبه خود می­ تواند سبب ظهور برخی فرآیندهای غیرخطی مانند ناپایداری مدولاسیون، خود کانونگی، تشکیل سالیتون و شفافیت خودالقایی و غیره ­شود.

علاوه بر این، انتشار امواج الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی مرئی از میان زنجیره­ای از نانوذرات فلزی، که ابعاد آن کوچکتر یا قابل مقایسه با طول موج امواج الکترومغناطیسی است، دارای اهمیت اساسی در مسائل کاربردی در حوزه نانو اپتیک است جائیکه این مسئله می ­تواند منجر به ساخت ابزارات و مدارهای اپتیکی شود که ابعاد آن با طول موج فرودی قابل مقایسه است. چنین ابزارهای اپتیکی کوچک را نمی­ توان با تکنیک­ های اپتیکی معمولی که اندازه ادوات موجود بوسیله حد پراش محدود می ­شوند، ساخت. به طور عمده، موجبرهای ناشی از زنجیره­ای از نانوکره ­های فلزی با فواصل نزدیک به هم و با اندازه­ای از محدوده نانومتر که یک مرتبه مقداری کوچکتر از طول موج اپتیکی است، برای انتقال انرژی در نانو-اپتیک­ مناسب است. در اینجا مکانیسم اساسی که منجر به انتشار امواج الکترومغناطیسی در چنین آرایه ­ای می­ شود، تشدید پلاسمونی یک نانوذره فلزی منفرد است. عملا تشدید پلاسمونی فقط برای نانوذرات فلزی نجیب و فقط در محدوده فرکانسی که رفتار فلز مانند الکترون-آزاد است،  که گذردهی مختلط است.

علایق

 • اپتیک خطی و غیرخطی
 • اندرکنش لیزر با نانوذرات
 • خواص اپتیکی نانوذرات
 • پلاسمونیک

مهارت ها

 • برنامه نویسی
 • کامپیوتر
 • اینترنت
 • شبیه سازی

پروژه ها

 • بررسی تاثیر پلاسما در خواص آبدوستی و آبگریزی مواد

  در حال انجام

  توضیحات پروژه ۱

 • دینامیک خطی و غیرخطی آرایه دو بعدی و سه بعدی محدود از نانوذرات فلزی

  در حال انجام

  توضیحات پروژه ۱

 • سنتز نانوذرات بیسموت به روش تخلیه الکتریکی

  در حال انجام

  توضیحات پروژه ۱

 • تشدید پلاسمون سطحی در آرایه نامحدود دو بعدی و سه بعدی از نانوذرات

  به پایان رسیده

  توضیحات پروژه ۲

 • تاثیر قطبش در خواص اپتیکی آرایه خطی از نانوذرات

  به پایان رسیده

  توضیحات پروژه ۳

 • بررسی خواص خطی و غیر خطی نانوذرات دوتایی

  به پایان رسیده

  توضیحات پروژه ۴

 • اندرکنش لیزر با نانوذره منفرد

  به پایان رسیده

  توضیحات پروژه ۵

همکاران تحقیقاتی

دکتر ناصر سپهری جوان

دکتر ناصر سپهری جوان

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنمای دوم رساله دکتری
دکتر حسین محمدزاده

دکتر حسین محمدزاده

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنمای اول رساله دکتری
دکتر مرتضی نطاق نجفی

دکتر مرتضی نطاق نجفی

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

استاد مشاور رساله دکتری
دکتر صدیف احدپور

دکتر صدیف احدپور

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
افسون فرهومند

افسون فرهومند

دانشجوی دکتری فیزیک

همکاری در مقاله علمی