پژوهش

موضوعات پژوهشی اخیر

اندرکنش لیزر با نانوذرات

علایق

 • اپتیک خطی
 • اپتیک غیرخطی
 • نانوذره
 • پلاسمونیک
 • پلاسما
 • اندرکنش لیزر با نانوذرات

لابراتوار

محمود فرشچیان

استاد دانشگاه

Follow

دانشجو

استاد دانشگاه

Follow

محمود فرشچیان

استاد دانشگاه

Follow

محمود فرشچیان

استاد دانشگاه

Follow

محمود فرشچیان

استاد دانشگاه

Follow

آزمایشگاه

دانشگاه محقق اردبیلی

پروژه ها

 • پروژه۱

  توضیحات

  توضیحات پروژه ۱

 • پروژه ۲

  توضیحات

  توضیحات پروژه ۲

 • پروژه ۳

  توضیحات

  توضیحات پروژه ۳

 • پروژه ۴

  توضیحات

  توضیحات پروژه ۴

 • پروژه ۵

  توضیحات

  توضیحات پروژه ۵