آثار غیرخطی در انتشار لیزر در محیط های شامل نانوذرات فلزی

پایان نامه
پدیدآور: آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان و دکتر حسین محمدزاده استاد مشاور: دکتر مرتضی نظاق نجفی
مقطع: دکتری دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2020

تولید تابش تراهرتز بوسیله تحریک پلاسمون پلاریتون های سطحی گرافن در سیستم های اسمیت-پارسل

پایان نامه
پدیدآور: پریناز پناهی جانیار، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، استاد مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

تحریک پلاسمون پلاریتون‌های سطحی گرافن با استفاده از باریکه الکترونی

پایان نامه
پدیدآور: لیلا فرمانی قره تپه، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

مروری بر مدل های انتقال بار در DNA

پایان نامه
پدید آور:آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر صدیف احدپور
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2013