اینجا صفحه اطلاع رسانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز مهدیار باباپور کلاس دهم تجربی است. در این صفحه تعداد جلسات کلاس فیزیک برگزار شده و درصد و نمره آزمون ها گرفته شده اطلاع رسانی می شود.

خلاصه ای از مطالب تدریس شده در کلاس برای دانش آموز به شرح زیر است.

 • جلسه 01

  فصل ۱

  تدریس فصل اول + حل تمرین

 • جلسه 02

  فصل ۱

  تدریس فصل اول + حل تمرین

 • جلسه 03

  فصل ۱

  پایان تدریس فصل اول + حل تمرین

 • جلسه 04

  فصل ۱

  رفع اشکال فصل اول + حل تمرین

 • جلسه 05

  فصل ۱

  بررسی سوالات تستی

 • جلسه 06

  فصل ۳

  تدریس فصل سوم + حل تمرین

 • جلسه 08

  فصل ۱

  مرور فصل اول + آموزش حل مسئله فیزیکی

 • جلسه 07

  فصل ۱ و ۳

  تدریس فصل سوم + رفع اشکال فصل اول + حل تمرین

 • جلسه 09

  فصل ۱ و ۳

  تدریس فصل سوم + رفع اشکال فصل اول

 • جلسه 10

  فصل ۱ و ۳

  حل تمرین فصل سوم + حل تمرین فصل اول

 • جلسه 11

  فصل ۲

  تدریس فصل ۲

 • جلسه 12

  تست

  حل سوالات آزمون اول قلم چی

 • جلسه 13

  فصل ۲

  تدریس فصل ۲

 • جلسه 14

  فصل ۲

  تدریس فصل ۲

 • جلسه 15

  فصل ۲

  تدریس فصل ۲

سوالات این آزمون از کتاب های تستی مختلف دهم تجربی انتخاب می شود

 • آزمون ۱ 66.60 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۱۰، صحیح: ۷، غلط: ۱، نزده:۲

 • آزمون ۲ 13.33 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۱۰، صحیح: ۳، غلط: ۵، نزده:۲

 • آزمون ۳ 70.00 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۱۰، صحیح: ۷، غلط: ۰، نزده:۳

 • آزمون ۴ - %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۱۰، صحیح: -، غلط: -، نزده:-

این تست ها مربوط به آزمون های قلم چی سال ۱۳۹۸ است، که به منظور آمادگی دانش آموز برای آزمون های قلم چی سال جدید آماده شده است.

 • آزمون ۱ 66.66 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: ۱۴، غلط: ۲، نزده:۲

 • آزمون ۲ 85 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: ۱۷، غلط: -، نزده:۳

این تست ها مربوط به آزمون های قلم چی سال ۱۳۹۹ است، که به منظور آمادگی دانش آموز برای آزمون های قلم چی سال جدید آماده شده است.

 • آزمون ۱ 8.33 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: ۴، غلط: ۷، نزده:۹

 • آزمون ۲ 85 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: ۱۷، غلط: ۰، نزده:۳

در این بخش نتایج دانش آموز در آزمون های قلم چی ۱۴۰۰ که شرکت کرده است، آورده شده است.

 • آزمون ۱ 23 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: -، غلط: -، نزده:-

 • آزمون ۲ 95 %

  فصل ۱

  تعداد سوال: ۲۰، صحیح: -، غلط: -، نزده:-