دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر آصف خیراندیش، دکتر حسین محمدزاده
مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
Publication year: 2021

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل درود تعمیم یافته که شامل تمام مکانیزم‌های پراکندگی الکترون و برهم‌کنش بین ذره‌ای می‌باشد، دینامیک نسبیتی زنجیره‌ای خطی از نانوذرات کروی اندرکنشی با یک باریکه لیزری منتشر شونده به صورت موازی با جهت‌گیری آرایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در توصیف دوقطبی نقطه‌ای از نانوذرات، با در نظر گرفتن اندرکنش دو همسایه نزدیک جواب‌های تحلیلی برای معادلات اندازه حرکت الکترون‌های رسانشی نانوذرات مربوط به هماهنگ‌های اول، دوم و سوم لیزر حاصل شده است. روابط برای برخی حالت‌های حدی ساده شده‌اند. تحلیل عددی برای زنجیره خطی شامل ۱۰ ذره طلا با شعاع ۱۰ نانومتر انجام گرفت. نشان داده شد که فاصله بین ذره‌ای دارای نقش اساسی در دینامیک غیرخطی سیستم است. اندرکنش دوقطبی-دوقطبی نانوذرات سبب انتقال به آبی برای هماهنگ اصلی و سوم تشدید پلاسمون می‌شود ولی این برهم کنش منجر به انتقال به قرمز برای تشدید پلاسمون مرتبه دوم مربوط به جابجایی طولی ذرات می‌شود. بر اساس جابجایی‌های مراتب مختلف، قطبش خطی و غیر خطی هر ذره حاصل شده و گذردهی الکتریکی، پذیرفتاری الکتریکی مرتبه اول و دوم و ضریب شکست خطی و غیرخطی هر نانوذره به صورت تحلیلی حاصل شده که این یافته‌ها می‌تواند کاربرد مستقیم در نانواپتیک و نانو پلاسمونیک داشته باشد.

 

Abstract:

In this article using a modified Drude model, which includes all dominant electron energy scattering mechanisms and interparticle interactions, the relativistic dynamics of a linear chain of spherical nanoparticle interacting with a laser beam propagating parallel to the orientation of nanoparticles array is investigated. In the point-dipole description of nanoparticles, taking into account interaction of two nearest neighbors, analytical solutions are obtained for the momentum equations of conducting electrons of nanoparticles related to the first, second and third harmonics of laser fields. Formulae are simplified for some asymptotic cases. Numerical analysis is carried out for a linear chain including 10 of 10nm radius Au nanoparticles. It is shown that the interparticle separation has a key role in the nonlinear dynamics of the system. Dipole-dipole interaction of nanoparticles causes a blueshift for the main and third harmonics plasmon resonance, whereas it leads to a redshift for the plasmon resonance of the second order longitudinal displacements of nanoparticles. Related to the different orders, linear and nonlinear polarization of each particle is obtained and permittivity, first and second order susceptibility, linear and nonlinear refractive index of each nanoparticle are analytically obtained which these findings can have direct application in nano-optics and nano-plasmonics.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *