این صفحه اینترنتی، شامل جزوه مقدماتی درس “فیزیک پایه (۱) مکانیک” دانشگاه، با مثالها، تصاویر و توضیحات در دنیای واقعی پایه گذاری شده است تا به دانشجویان در درک مفاهیم کلیدی و اساسی فیزیک کمک کند.