درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به منظور مطالعه و آزمایش برخی از موضوعات، اصول و قوانین فیزیک ۱ آماده سازی شده است. هدف از انجام آزمایش های فیزیک ۱ تقویت شهود فیزیکی به منظور کمک به یادگیری مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه ۱ است. همچنین در این درس با شیوه صحیح استفاده از برخی وسایل  آزمایشگاهی و نیز اصول کار در آزمایشگاه تا حد زیادی آشنا می شوید. درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت یک درس یک واحدی و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ برگزار می شود که جلسات آن به صورت زیر است و با کلیک روی هر بخش می توانید به توضیحات اضافی و جزوات مربوط به آن جلسه دسترسی داشته باشید: